ΕΕ1 –  Ανάπτυξη/βελτιστοποίηση διεργασιών εκλεκτικής κλασμάτωσης βιομάζας για την απομόνωση της λιγνίνης και της ημικυτταρίνης

ΕΕ2 – Ανάπτυξη/βελτιστοποίηση διεργασιών μετατροπής της λιγνίνης και της ημικυτταρίνης σε φαινολικές και φουρανικές ενώσεις/μονομερή


 

 

ΕΕ3 – Ανάπτυξη μεθόδων και διεργασιών για την παραγωγή νέων βιο-ρητινών από φαινολικές και φουρανικές ενώσεις/μονομερή που προέρχονται από λιγνοκυτταρινούχο βιομάζα και εφαρμογή σε προϊόντα σύνθετης ξυλείας.

ΕΕ4 – Τεχνοοικονομική αξιολόγηση, εμπορική αξιοποίηση και ανάλυση κύκλου ζωής (LCA)

ΕΕ5–Ενισχύσεις καινοτομίας