ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο έργο BIORESCOM μελετήθηκαν (α) πρότυπα μείγματα φαινολικών ενώσεων που διαμορφώθηκαν με βάση τις εργαστηριακές αναλύσεις βιοελαίων, που προέκυψαν από την πυρόλυση organosolv λιγνίνης από οξιά, κλαδέματα ελιάς και αμπελιού, (β) organosolv λιγνίνη από κουκούτσια ροδάκινου και (γ) βιοέλαιο (bio-oil) από την πυρόλυση της λιγνίνης που προήλθε από βιομάζα ελιάς, αμπελιού και κουκουτσιών ροδάκινου. Όλες αυτές οι φαινολικές ουσίες χρησιμοποιήθηκαν στη σύνθεση ρητινών τύπου φαινόλης – φορμαλδεΰδης (PF) ως υποκατάστατα της φαινόλης σε διάφορα ποσοστά μέχρι 50% κ.β.

Επίσης, μέρος της φορμαλδεΰδης (20-80% κ.β.) του ίδιου τύπου ρητινών, αντικαταστάθηκε με φουρφουράλη προερχόμενη από την ημικυτταρίνη της βιομάζας του έργου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και ταυτόχρονες αντικαταστάσεις φαινόλης και φορμαλδεΰδης από τα παραπάνω βιο-υλικά προκειμένου να αυξηθεί το συνολικό βιο-περιεχόμενο των ρητινών τύπου PF. Οι χημικές και φυσικές ιδιότητες των παραχθέντων ρητινών προσδιορίστηκαν με τυπική εργαστηριακή ανάλυση και η συγκολλητική τους ιδιότητα αξιολογήθηκε μέσω της εφαρμογής τους στην κατασκευή σανίδων σύνθετης ξυλείας τύπου αντικολλητών (κοντραπλακέ). Οι ιδιότητες των κοντραπλακέ προσδιορίστηκαν και αξιολογήθηκαν με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 314.1 & EN 314.2. Οι παραχθείσες ρητίνες έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα και σε αρκετές περιπτώσεις συγκρίσιμα με αυτών των τυπικών ρητινών PF.

Τέλος, υδατικά κλάσματα προερχόμενα από την υδροθερμική προκατεργασία βιομάζας, χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα οξίνισης στην σύνθεση ρητινών ουρίας – φορμαλδεΰδης σε αντικατάσταση πετροχημικών οξέων. Οι ρητίνες αυτές εφαρμόστηκαν με επιτυχία στην κατασκευή σύνθετων ξυλοσανίδων τύπου μοριοσανίδας (νοβοπάν).

Τα παραπάνω χρήζουν περαιτέρω μελέτης, για την επιβεβαίωση των θετικών αποτελεσμάτων και την βελτιστοποίηση της απόδοσης των αναπτυχθέντων βιο-ρητινών.