1ος Eταίρος: CHIMAR HELLAS
CHIMAR

Περιγραφή δραστηριοτήτων

H CHIMAR HELLAS Α.E. αποτελεί καινοτόμο επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο στη βιομηχανική έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ανταγωνιστικής τεχνολογίας για την βιομηχανική παραγωγή συγκολλητικών ουσιών και χημικών προσθέτων τους. Τα προϊόντα αυτά εφαρμόζονται στη βιομηχανική παραγωγή σύνθετης ξυλείας (MDF, νοβοπάν, OSB, κοντραπλακέ, χαρτιά εμποτισμού κτλ). Τα προϊόντα σύνθετης ξυλείας χρησιμοποιούνται ευρέως στην επιπλοποιία και την οικοδομική αντικαθιστώντας το δαπανηρότερο και σπανιότερο φυσικό ξύλο. Η CHIMAR έχει 98% εξαγωγική δραστηριότητα και εμπειρία πάνω από 40 χρόνια. Η τεχνολογία της είναι κατοχυρωμένη διεθνώς με περισσότερες από 20 οικογένειες πατεντών, εμπορικά σήματα και εμπορικά μυστικά-τεχνογνωσία. Μέσω της παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης (licensing) έχει χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 100 βιομηχανικές μονάδες, σε 40 και πλέον χώρες του κόσμου μέχρι σήμερα. Υπολογίζεται δε ότι περισσότερο από το 10% της παγκόσμιας παραγωγής σύνθετης ξυλείας και τουλάχιστον 1,4 εκατομμύρια τόνοι συγκολλητικών ρητινών παράγονται ετησίως με την τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες της CHIMAR. Η εταιρία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο προϊόντων και τεχνολογιών σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Συνοπτικά τα πεδία δραστηριοποίησης της CHIMAR είναι:
• Βιομηχανική Ε&Α και εκμετάλλευση καινοτόμου και ανταγωνιστικής τεχνολογίας για τη βιομηχανική παραγωγή συγκολλητικών ρητινών και χημικών προσθέτων και την εφαρμογή τους στην βιομηχανία σύνθετης ξυλείας σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές. Έμφαση στη χαμηλή έκλυση φορμαλδεΰδης, αύξηση της παραγωγικότητας, ανάπτυξη βιο-ρητινών.
• Σχεδιασμός, εργολαβική κατασκευή, και προμήθεια εξοπλισμού για εργοστάσια παραγωγής συγκολλητικών ρητινών φορμαλδεΰδης και χημικών προσθέτων τους. Έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 15 κατασκευαστικά έργα σε διάφορες χώρες της υφηλίου συμπερ. και της Ελλάδας.
• Τεχνική Υποστήριξη (εξ αποστάσεως και επιτόπου) και εκπαίδευση προσωπικού βιομηχανιών συγκολλητικών ρητινών και σύνθετης ξυλείας.
• Υπηρεσίες Ε&Α προς τρίτους, ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών σε εργαστηριακή/πιλοτική και βιομηχανική κλίμακα.
• Συμμετοχή σε επιδοτούμενα συνεργατικά ερευνητικά έργα (εθνικά & ευρωπαϊκά) με έμφαση στην ανάπτυξη και προώθηση πράσινων τεχνολογιών και προϊόντων.
• Κατά παραγγελία παραγωγή χημικών προϊόντων για βιομηχανίες του κλάδου σύνθετης ξυλείας.
• Ειδικές μετρήσεις, αναλύσεις, δοκιμές και αξιολόγηση με βάση τα διεθνή πρότυπα σε συγκολλητικές ρητίνες, χημικά πρόσθετα και προϊόντα σύνθετης ξυλείας.
• Διαπιστευμένες μετρήσεις: διαθέτει το μοναδικό στην Ελλάδα διαπιστευμένο εργαστήριο για τη μέτρηση φορμαλδεΰδης σε προϊόντα σύνθετης ξυλείας κατά τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία μεθόδους ΕΝ ISO 12460-3 & 5 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025, Πιστοποιητικό 712-3).
• Αντιπροσώπευση, διανομή και εγκατάσταση βιομηχανικού εξοπλισμού: πρόληψης πυρκαγιάς, προστασίας από εκρήξεις, ασφάλειας διεργασιών, μεταλλοταινίες βιομηχανικής παραγωγής.

Υπεύθυνος Έργου:

Παπαδοπούλου Ηλέκτρα
Υπεύθυνη Ερευνήτρια

Τηλ.: 2310 424167
Email: Papadopoulou@ari.gr
Ιστοσελίδα: www.chimarhellas.com  

 
2ος Εταίρος: Α.Π.Θ.
ΙΤΕ


Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ παρέχει προπτυχιακή εκπαίδευση σε όλα τα βασικά πεδία/αντικείμενα της χημείας (αναλυτική χημεία, ανόργανη χημεία, οργανική χημεία, φυσική χημεία, βιοχημεία, κβαντική χημεία και χημική τεχνολογία, μακρομοριακή χημεία, περιβαλλοντική χημεία, χημεία τροφίμων, χημεία υλικών, κ.α.) και διεξάγει μεταπτυχιακή, διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα σε τέσσερις γενικές κατευθύνσεις: α) Θεωρητική Χημεία και Χημική Εκπαίδευση, β) Xημική Aνάλυση-Περιβάλλον-Ηλεκτροχημεία, γ) Xημική Σύνθεση-Βιοχημεία και Βιοεφαρμογές, και δ) Xημική Τεχνολογία και Βιομηχανική Χημεία. Δραστηριότητες/Ερευνητικά ενδιαφέροντα σε σχέση με το έργο: Η ερευνητική ομάδα “ΧΗΜ-ΑΠΘ” που θα συμμετάσχει στο παρόν έργο ως Υπεργολάβος, αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΔΙΠ, μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας, με συντονιστή τον Kαθ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη (http://ktrianta.webpages.auth.gr/ ScopusAuthorID:8406363900).

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας του ΧΗΜ-ΑΠΘ που σχετίζονται με το έργο είναι:

• Θερμοχημικές διεργασίες επεξεργασίας, κλασμάτωσης και μετατροπής λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας προς καύσιμα και χημικά υψηλής προστιθέμενης αξίας.
• Καταλυτικές διεργασίες μετατροπής ημικυτταρίνης, κυτταρίνης και λιγνίνης προς χημικές ενώσεις-πρώτες ύλες για την χημική βιομηχανία (platform chemicals).
• Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών.
• Σύνθεση νέων βιο-πολυμερών και βιο-σύνθετων υλικών αξιοποιώντας χημικά/μονομερή απο βιομάζα (π.χ. φουράνια, φαινολικές ενώσεις, οργανικά οξέα, κ.α.) ή κλάσματα βιομάζας (π.χ. νανο-κυτταρίνη και λιγνίνη). Η ομάδα του Υπεργολάβου ΧΗΜ-ΑΠΘ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και συμβολαίων συνεργασίας με την βιομηχανία, με περισσότερα απο 50 έργα σε συνεργασία με Ελληνικές και ξένες εταιρίες όπως η CHIMAR (που ειναι και ο φορέας υλοποίησης του παρόντος έργου), BASF, Nanotypos, Interpast S.A., Πλαστικά Κρήτης, ΕΒΕΤΑΜ, Ελληνικοί Λευκόλιθοι, ΕΛΠΕ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), κ.α. Διαθέσιμος εξοπλισμός και υποδομές: Ο Υπεργολάβος XHM-ΑΠΘ διαθέτει όλη την απαραίτητη υποδομή και εξοπλισμό για τις δράσεις που θα της ανατέθουν ως Υπεργολάβος της εταιρίας CHIMAR. Ενδεικτικά αναφέρονται: Για την επεξεργασία/κλασμάτωση βιομάζας: αναδευόμενοι αυτόκλειστοι αντιδραστήρες διαλείποντος έργου (batch) υψηλής πίεσης (Parr), συστήματα Soxlet και reflux, κ.α. Για την καταλυτική μετατροπή ημικυτταρίνης και λιγνίνης προς χημικά/μονομερή: αναδευόμενοι batch αντιδραστήρες υψηλής πίεσης (Parr) και μικρο-πιλοτικές μονάδες συνεχούς λειτουργίας, σταθερής ή ρευστοστερεάς κλίνης, με δυνατότητα συλλογής υγρών και αερίων προϊόντων, και πλήρους ανάλυσης τους με τεχνικές όπως HPLC, GPC, NMR, GC-MS, LC-MS, TOC, κ.α. Για τις αντιδράσεις πολυμερισμού, την παραγωγή και χαρακτηρισμό πολυμερών: Αντιδραστήρες πολυμερισμού, συσκευές υπερήχων, σφαιρόμυλοι, αντιδραστήρας μικροκυμάτων, διπλοκόχλιος εκβολέας, μονοκόχλιος εκβολέας για παραγωγή νήματος (3Devo), και μια σειρα από τεχνικές χαρακτηρισμού, όπως XRD, FTIR, GPC, SEM, TEM, AFM, TGA/DSC, DMA, μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων, θερμικής και ηλεκτρικής αγωγιμότητας, διαπερατότητας αερίων, αντοχής σε διαλύτες κ.α.

Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου:

Dr. Κωνσταντίνος Σ. Τριανταφυλλίδης
Καθηγητής
Τμήμα Χημείας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Tηλ. & Fax : +30 2310 997730
E-mail: ktrianta@chem.auth.gr 
http://ktrianta.webpages.auth.gr/